Kobe Kokusai Daigaku
JSumK - Regular
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 6:7 Omi
D
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 6:5 Nagasaki Commercial
V
JSumK - Pré-temporada
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 4:3 Takagawa Gakuen
V
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 2:1 Hokkai
V