Senshu Daigaku Matsudo
JSumK
08:00 Nagasaki Commercial 6:2 Senshu Daigaku Matsudo
D
08:00 Senshu Daigaku Matsudo 6:0 Meiho
V