Kyoto International
JSumK - Regular
08:00 Kyoto International 3:2 Tsuruga Kehi
V
08:00 Nishogakusha 4:6 Kyoto International
V
JSumK - Pré-temporada
08:00 Kyoto International Maebashi Ikuei