Maebashi Ikuei
JSumK
08:00 Kyoto International Maebashi Ikuei